WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Regulamin konkursu „FameLab® 2020/2021”

Regulamin konkursu „FameLab® 2020/2021”
zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorami konkursu pod nazwą „FameLab®”, zwanego dalej „Konkursem”, są:

1)    Fundacja British Council, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000449621, zwana w dalszej części Regulaminu \"British Council\" lub „Organizatorem”,

2)    Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 02/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69, zwane w dalszej części Regulaminu \"Centrum Nauki Kopernik\" lub „Organizatorem”.

2.      Konkurs „FameLab®” został stworzony przez Cheltenham Festivals, Wielka Brytania. Cheltenham Festivals przysługują autorskie prawa majątkowe do Konkursu. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, organizowanym we współpracy z British Council w przeszło 25 krajach całego świata, na podstawie licencji udzielonej British Council przez Cheltenham Festivals, Wielka Brytania. Konkurs odbywający się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizowany jest przez British Council w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik.

3.      Celem Konkursu jest zachęcanie naukowców do publicznego zabierania głosu, inspirowania publiczności i pobudzania jej wyobraźni.  

4.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autora/-rki najlepszego wystąpienia
z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych (zgodnie z dokumentem OECD „Revised Field of Science and Technology [FOS] Classification in the Frascati Manual, punkty 1)-4), zwanych dalej „Naukami”, na podstawie trzyminutowej prezentacji przed publicznością  i jury, na dowolny temat z danej dziedziny. Prezentacja w ramach finału Konkursu, odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem sieci Internet i będzie transmitowana na profilu społecznościowym FameLab w serwisie Facebook oraz na kanale CNK w serwisie YouTube.  

5.      Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.  

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1.         Konkurs „FameLab®” organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest skierowany do naukowców spełniających wymagania opisane w ustępie 2 poniżej.

2.         Uczestnik/-czka Konkursu (dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a każdy/-a osobno jako „Uczestnik/-czka”):

1)     musi być osobą pełnoletnią,

2)     musi porozumiewać się w języku polskim w stopniu komunikatywnym,

3)     musi porozumiewać się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym,

4)     musi także spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

a)     być studentem/-ką studiów II stopnia lub co najmniej czwartego roku studiów jednolitych kierunków nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych (§ 1 ust. 4 Regulaminu),

b)     być doktorantem/-ką uczelni wyższej lub podmiotu prowadzącego w sposób ciągły badania naukowe i zajmować się dziedziną związaną z Naukami (czyli posiadać afiliację tego podmiotu),

c)     być pracownikiem/-cą (np. na stanowisku naukowym, naukowo-technicznym, technicznym) podmiotu prowadzącego w sposób ciągły badania naukowe i zajmować się dziedziną związaną z Naukami (czyli posiadać afiliację tego podmiotu),

d)     mieć ukończone 23 lata i być osobą pracującą nad zastosowaniem Nauk w życiu codziennym (np. urzędnikiem patentowym, statystykiem, technikiem komputerowym czy konsultantem przemysłowym), w siłach zbrojnych, organach rządowych, w przemyśle lub biznesie, oraz:

5)     musi w ramach zgłoszenia do Konkursu w okresie od 2 grudnia 2019 r. do
20 stycznia 2020 r. wypełnić i zaakceptować formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.famelab.org.pl. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać link do strony internetowej, na jakiej umieszczony został film Uczestnika/-czki z wystąpieniem zgłoszeniowym.

Film zgłoszeniowy: maksymalnie 3‑minutowy film wideo z wystąpieniem w języku polskim na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny Nauk; Komisja preselekcyjna nie ocenia jakości technicznej filmu, dlatego może on być nagrany telefonem komórkowym, ale podstawą w dobrym odbiorze i ocenie jest głos – nagrana osoba musi być dobrze słyszana. Uczestnik/-czka musi posiadać pełne prawa autorskie do filmu. Nagranie nie może być w żaden sposób montowane, edytowane ani zawierać efektów specjalnych (obraz nie może być przetwarzany). Jedyną osobą występującą w filmie może być Uczestnik/-czka. Wystąpienie nie może wymagać wykorzystania nadmiernej liczby rekwizytów, w tym rekwizytów wielkowymiarowych. Nagranie nie może zawierać żadnego podkładu muzycznego (z wyjątkiem przypadków, jeśli jest on przedmiotem prezentacji). Nagranie nie może zawierać innych filmów ani animacji czy prezentacji multimedialnych. Preferowaną formą przesłania filmu jest link prowadzący bezpośrednio do źródła (np. w serwisie YouTube). Film umieszczony w serwisie YouTube oznaczony jako „prywatny” uniemożliwia otwarcie go przez osoby trzecie, tak więc jeśli Uczestnik/-czka Konkursu chce udostępnić film tylko Organizatorom Konkursu, powinien oznaczyć go jako „niepubliczny”.

6)     Filmy zgłoszeniowe posłużą wybraniu półfinalistów Konkursu. Nie będą w żaden sposób rozpowszechniane przez Organizatorów.

3.         W przypadkach, których Regulamin nie określa, decyzja o możliwości wzięcia udziału w Konkursie zostanie podjęta w porozumieniu z międzynarodowymi koordynatorami Konkursu.

4.         Uczestnikiem/-czką Konkursu nie może być:

1)     rzecznik/-czka prasowy/-a, nawet działający/-a na rzecz organizacji związanych z nauką,

2)     artysta/-tka zajmujący/-a się tematyką związaną z nauką,

3)     performer/-ka, którego/-ej przedstawienia dotyczą nauki lub technologii,

4)     pracownik/-ca muzeów lub ośrodków naukowych pracujący/-a wyłącznie lub głównie z publicznością, dla którego/-ej jest to główne lub jedyne zajęcie,

5)     dziennikarz/-rka lub nadawca TV, dla którego/-ej jest to główne lub jedyne zajęcie,

6)     nauczyciel/-ka, który/-a jednocześnie nie spełnia warunku zawartego
w § 2 ust. 2 Regulaminu,

7)     osoba pracująca w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych i sztuce, która jednocześnie nie spełnia warunku zawartego w § 2 ust. 2 Regulaminu.

5.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także pracownicy instytucji będących partnerami Konkursu. Pracownikiem/-cą w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona u Organizatorów na podstawie umowy o pracę. Za członka najbliższej rodziny pracownika/-cy Organizatorów uważa się małżonka, dzieci, rodziców
i rodzeństwo.

        Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestników, będących osobami fizycznymi, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zgodnie z klauzulą umieszczoną w formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) Regulaminu.

6.         W przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzcy/-żczyni w Konkursie, imię, nazwisko, miejscowość, afiliacja i wizerunek Zwycięzcy/-żczyni zostanie opublikowany na liście Zwycięzców dostępnej na stronie http://www.famelab.org.pl oraz we wszelkich materiałach związanych z Konkursem.

7.         Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

8.         Poprawne wypełnienie i przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne
z zarejestrowaniem się Uczestnika/-czki w Konkursie i akceptacją przez niego/nią Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem spełniania warunków udziału w Konkursie.

9.         W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie poprawnie wypełnione zgłoszenia. Zgłoszenie niezgodne z formatem określonym w Regulaminie lub wysłane poza czasem trwania Konkursu nie będzie uwzględniane przy ustalaniu listy Uczestników Konkursu. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie zgłoszenia skutecznie dostarczone do Organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają
za niedostarczenie zgłoszenia.

10.       W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy poprzednich edycji z wyłączeniem Zwycięzców Konkursu, nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu (zdobywców I, II lub III miejsca) oraz zdobywców nagród specjalnych.  

 

§ 3

Przebieg Konkursu

1. Konkurs składa się z 6 (sześciu) etapów (zwanych dalej „Etapami”, a każdy z osobna „Etapem”) odbywających się w okresie od 2 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2021 r.:

1)     Etap I:   2 grudnia 2019 r. - 20 stycznia 2020 r. do godziny 12.00 – przesyłanie przez wszystkich zainteresowanych, spełniających wymagania opisane
w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1)-4) Regulaminu, formularzy zgłoszeniowych, zawierających link do strony internetowej, na jakiej umieszczone zostało nagranie wystąpienia (§ 2 ust. 2, pkt. 5) w języku polskim, na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny Nauki. 

2)     Etap II: 23 stycznia – 6 lutego 2020r. – eliminacje wstępne odbywające się
w British Council, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa. Eliminacje wstępne polegają na wyborze przez komisję preselekcyjną do 20 (dwadzieściorga)  półfinalistów, autorów nagrań wystąpień (§ 2 ust. 2, pkt. 5 Regulaminu) najtrafniej spełniających warunki Konkursu i ocenianych według kryteriów opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie przez Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproszone do udziału w Etapie III, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu. Jeśli któryś z wyłonionych podczas preselekcji półfinalistów nie będzie mógł pojawić się na półfinale Konkursu, Organizator może wskazać na jego miejsce kolejną osobę z listy Uczestników spełniających kryteria promocji do półfinału.

3)     Etap III: 7 marca 2020 r. – półfinał, odbywający się w Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, wyłaniający 10 (dziesięcioro) finalistów spośród półfinalistów, wybranych w Etapie II Konkursu. Półfinał będzie polegać na zaprezentowaniu przed publicznością
i jury wystąpienia z wybranej dziedziny Nauk. Wystąpienie może być na dowolny temat związany z Naukami. Może, ale nie musi dotyczyć własnych badań naukowych. Wystąpienie będzie oceniane według kryteriów opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu.

4)    Etap IV: – dwudniowe  szkolenie MasterClass, z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. W trakcie szkolenia 10 (dziesięcioro) finalistów wyłonionych w półfinale będzie pracować z polskimi i brytyjskimi popularyzatorami nauki oraz specjalistami z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych. Obecność na całości szkolenia jest warunkiem koniecznym udziału w kolejnym Etapie  (Etap V, finał krajowy). W uzasadnionych przypadkach i po przedstawieniu odpowiednich potwierdzających je dokumentów, na wniosek finalisty/-tki Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwolnieniu z części szkolenia. Szkolenie to odbędzie w formie online za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatorów. Informacja o rodzaju platformy, za pośrednictwem, której zostanie przeprowadzone szkolenie oraz warunkach technicznych  wymaganych do wzięcia udziału w szkoleniu, zostaną przekazane finalistom na minimum 30 dni przed terminem szkolenia drogą elektroniczną.

5)     Etap V: 20 marca 2021 r.– finał krajowy, wyłaniający 1 (jednego/-ą) zdobywcę/-czynię pierwszego miejsca, 1 (jednego/-ą)  zdobywcę/-czynię drugiego i 1 (jednego/-ą) zdobywcę/-czynię trzeciego miejsca. Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności oraz specjalne wyróżnienie Partnera Konkursu - Fundacji Kościuszkowskiej. W V Etapie Konkursu każdy/-a Finalista/-ka zaprezentuje przed publicznością oglądającą wystąpienie za pośrednictwem sieci Internet i jury wystąpienie z wybranej dziedziny Nauk. Każdy/-a finalista/-ka będzie zobowiązany/-a do dostarczenia, najpóźniej do 28 lutego  2021 r., opisu wystąpienia finałowego. Opis zostanie udostępniony wyłącznie Organizatorom, partnerom Konkursu i jury. W opisie musi znajdować się:

a)     Krótki, jednoakapitowy (do 300 słów) opis zagadnienia, którego będzie dotyczyło wystąpienie finałowe. W przypadku prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, opis musi zawierać informację na ten temat.

b)     Spis źródeł (bibliografia), na podstawie których zostało przygotowane wystąpienie. Wystąpienie może być na dowolny temat związany z Naukami. Może, ale nie musi dotyczyć własnych badań. Przedstawienie tej samej prezentacji, która stanowiła wystąpienie półfinałowe, jest niedozwolone. Wystąpienie będzie oceniane według kryteriów opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu.

 Finalista/-ka oraz półfinalista/-ka mają możliwość zwrócić się do Organizatorów z prośbą o zwrot kosztów transportu i noclegu (jedna noc) w Warszawie. Zwrot kosztów nastąpi:

-      w przypadku podróży samochodem na podstawie formularza otrzymanego od Organizatorów,

-      w przypadku podróży innym niż samochód środkiem transportu – na podstawie dostarczonych biletów lub faktur za przejazd, potwierdzających poniesione koszty podróży,

-      w przypadku noclegu – na podstawie rachunków lub faktur za nocleg.

Prośbę wraz z udokumentowaniem kosztów należy dostarczyć nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zakończenia Konkursu.

Organizatorzy nie ponoszą innych kosztów niż wskazane powyżej, związanych z uczestnictwem finalistów oraz półfinalistów w Etapach Konkursu odbywających się w Polsce.

Organizatorzy zwracają koszty podróży pociągiem/autobusem dalekobieżnym – do kwoty 300 złotych.

Organizatorzy zwracają koszty podróży samochodem na podstawie formularza rozliczeń – do kwoty 300 złotych.

Organizatorzy zwracają koszty noclegu – do kwoty 200 złotych.

Stosowne formularze zostaną przesłane finaliście/-stce lub półfinaliście/-stce drogą elektroniczną w odpowiedzi na jego/jej prośbę o zwrot kosztów. Wniosek o zwrot kosztów należy wysłać na adres: iwona.kaminska@kopernik.org.pl.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek finalisty/-tki lub półfinalisty/-tki Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwrocie kosztów podróży innym niż w/w środkiem transportu; wysokość zwrotu rozpatrywana jest w każdej sytuacji indywidualnie.

Finał Konkursu odbędzie się zgodnie z zasadami sanitarnymi oraz z uwzględnieniem obowiązujących w dniu wydarzenia ograniczeń rządowych.

6)   Etap VI: – międzynarodowe półfinały oraz międzynarodowy finał Konkursu, w których bierze udział zdobywca/-czyni pierwszego miejsca polskiej edycji Konkursu. W półfinale Konkursu każdy/-a Uczestnik/-czka zaprezentuje przed publicznością i jury dowolne zagadnienie z wybranej dziedziny Nauk w czasie trzech minut, w języku angielskim. Wystąpienie będzie oceniane według kryteriów opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu. Informacja o formie (stacjonarnej albo online) międzynarodowych półfinałów oraz międzynarodowego finału Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom przez Organizatorów drogą elektroniczną na minimum 30 dni przed każdym z tych wydarzeń.

W przypadku zakwalifikowania się finalisty/-tki międzynarodowych półfinałów VI Etapu do międzynarodowego finału VI Etapu, ponownie zaprezentuje on/ona przed publicznością i jury dowolne zagadnienie z wybranej dziedziny Nauk w czasie trzech minut, w języku angielskim. Wystąpienia półfinałowe i finałowe muszą być zupełnie innymi prezentacjami, mogą natomiast dotyczyć tej samej dziedziny naukowej. Wystąpienia te mogą (choć nie muszą) być tymi samymi, które uczestnicy przedstawiali podczas etapów krajowych Konkursu: 1) przesyłania zgłoszeń, 2) półfinału lub 3) finału. Będą one oceniane według kryteriów opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu.

W przypadku, jeśli Zwycięzca/-żczyni polskiej edycji Konkursu nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w półfinale i finale międzynarodowym, do uczestniczenia w tych wydarzeniach zostanie zaproszony/-a laureat/-ka drugiego miejsca, bądź jeśli laureat/-ka drugiego miejsca nie będzie mógł uczestniczyć w półfinale i finale międzynarodowym, zaproszenie zostanie wystosowane do laureata/-tki trzeciego miejsca.

2.  Organizatorzy informują, że będą prowadzić rejestrację przebiegu Konkursu oraz utrwalać jego przebieg techniką audiowizualną i fotograficzną. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w § 7 Regulaminu.

§ 4

Wystąpienia Uczestników

1.         Konkurs polega na zaprezentowaniu przed publicznością i jury dowolnego zagadnienia z wybranej dziedziny Nauk w czasie 3 (trzech) minut (dotyczy Etapów III, V oraz VI Konkursu). Wyjątek stanowi Etap II, kiedy oceniane są nagrania wystąpień Uczestników.

2.         Wystąpienie/-a podczas Etapów II (eliminacje wstępne), III (półfinał) oraz V (finał krajowy) należy przedstawić w języku polskim.

3.         Wystąpienie/-a podczas Etapu VI (półfinału międzynarodowego) należy przedstawić w języku angielskim.

4.         Kryteriami oceny każdego wystąpienia będą:

1)     Content (poprawność pod względem merytorycznym): Treść wystąpienia musi być zgodna z obecną wiedzą naukową. Jeżeli prezentowany temat dotyczy zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy, lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, Finalista/-ka w czasie swojego wystąpienia musi przedstawić różne punkty widzenia i interpretacje w danym temacie. Wybrany do zaprezentowania temat naukowy powinien być tak dobrany, aby był interesujący dla publiczności.

2)     Clarity (jasność przekazu): Jasność przekazu jest kluczowa dla efektywnej komunikacji naukowej. Struktura wystąpienia jest ważna; tak samo jak przygotowanie wypowiedzi w taki sposób, aby jury i widzowie mogli nadążać za wątkiem wypowiedzi, oraz zrozumieć główny przekaz merytoryczny. Wystąpienie powinno być skierowane do publiczności dorosłej (w tym młodzieży) składającej się z osób niebędących specjalistami.

3)     Charisma (charyzma Uczestnika/-czki oraz atrakcyjność wystąpienia): Wystąpienie powinno inspirować i wzbudzać ciekawość widzów oraz jury w obszarze prezentowanych zagadnień naukowych. Występujący muszą cechować się charyzmą i zdolnościami retorycznymi. Najlepiej oceniane wystąpienia w tej kategorii muszą cechować się atrakcyjnym stylem ułatwiającym odbiór treści naukowych. Ponadto, zapewniającym rozrywkę i ekscytującym.

5. Uczestnicy mogą przedstawić dowolne zagadnienie z wybranej dziedziny Nauk. Wystąpienie może, ale nie musi dotyczyć własnych badań.

6. Wystąpienie (Etapy: II, III, V i VI) powinno trwać maksymalnie trzy minuty. 

Po upływie tego czasu, w Etapach: III, V oraz VI, Jurorzy mają prawo przerwać wystąpienie.

7. Do zaprezentowania wybranego zagadnienia Uczestnik/-czka może wykorzystać niewielkie rekwizyty, które będzie w stanie samodzielnie wnieść na scenę i do użycia których nie będzie potrzebować pomocy osób trzecich. Uczestnik/-czka nie może wykorzystywać do prezentacji sprzętu komputerowego ani jakiegokolwiek sprzętu audio-wideo, a także urządzeń wymagających podłączenia do sieci elektrycznej. Podczas Etapu III (półfinału) i V (finału krajowego) Organizatorzy zapewnią jedynie miejsce do zaprezentowania się na scenie oraz przenośny mikrofon.

§ 5

Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród

1. W ramach Konkursu można wygrać tylko jedną nagrodę główną (I miejsce, dotyczy tylko Zwycięzcy/-żczyni V Etapu Konkursu) lub jedną nagrodę dodatkową (dotyczy tylko II i III miejsca V Etapu Konkursu).

2. W V Etapie Konkursu wyłonionych zostanie 3 (troje) Zwycięzców – zdobywców jednej nagrody głównej (za I miejsce), dwóch nagród dodatkowych (za II i III miejsce). Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności, specjalne wyróżnienie partnera Konkursu – Fundacji Kościuszkowskiej.

Publiczność będzie głosowała za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu aplikacji służącej do przeprowadzenia takiego głosowania

 

3. Lista Zwycięzców V Etapu Konkursu, zawierająca wyłącznie dane Zwycięzcy/-żczyni podane w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, miejscowość i afiliacja) opisanym w § 2 ust. 2 pkt. 5) Regulaminu, zostanie opublikowana na stronie www.famelab.org.pl w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia 3 (trojga) Zwycięzców Konkursu. Przez dni robocze rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W ramach nagrody głównej zdobywca/-czyni I miejsca w V Etapie Konkursu:

1) weźmie udział w VI Etapie – międzynarodowych półfinałach oraz, o ile się zakwalifikuje, w międzynarodowym finale, o formie (stacjonarnej albo online) tych wydarzeń Organizatorzy poinformują zdobywcę/-czyni nie później niż na 30 dni przed terminem każdego z tych wydarzeń._

2) otrzyma  indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 zł (dwunastu tysięcy złotych).

5. Zdobywca/-czyni II miejsca w V Etapie Konkursu otrzyma indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 zł (sześciu tysięcy złotych).

6. Zdobywca/-czyni III miejsca w V Etapie Konkursu otrzyma indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł (trzech tysięcy złotych).

7. Zdobywca/-czyni Nagrody Publiczności otrzyma nagrodę w postaci voucher’a na wybraną usługę językową (z wyłączeniem tłumaczeń; dostępne usługi: semestralny kurs języka angielskiego, korekta językowa uzgodnionego tekstu, voucher na egzamin w jednym z centrów egzaminacyjnych British Council, bądź inny, uzgodniony z British Council rodzaj usługi językowej). Wartość nagrody dodatkowej nie przekroczy ceny semestralnego kursu z oferty „Angielski dla dorosłych” (http://www.britishcouncil.pl/angielski/kursy-dla-doroslych).

Voucher będzie ważny przez 12 miesięcy od dnia otrzymania nagrody. 

8. Zdobywca/-czyni specjalnego wyróżnienia Fundacji Kościuszkowskiej otrzyma promesę gwarantującą trzymiesięczne stypendium naukowe w USA. Celem pobytu w USA ma być naukowe rozwijanie swoich badań, zainteresowań i pasji. Stypendium w wysokości 9 000 USD (dziewięć tysięcy dolarów amerykańskich) obejmuje koszty przelotu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia w USA. Osoba otrzymująca nagrodę we własnym zakresie ustala warunki naukowego pobytu w USA na wybranej przez siebie amerykańskiej uczelni oraz dostarcza potwierdzenie akceptacji przez uczelnię w USA. Laureat wyróżnienia składa dokumentację zgodnie z zasadami Exchange Program Fundacji Kościuszkowskiej:   https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/. Wyjazd należy zrealizować do 30 czerwca  2023 r., zaś po powrocie do Polski stypendysta jest zobowiązany napisać raport z pobytu naukowego w USA. Laureatem wyróżnienia może być osoba znająca język angielski w stopniu umożliwiającym realizację celów naukowych na amerykańskiej uczelni, obywatel/-ka Polski zamieszkujący w na terenie RP. Szczegółowe informacje o warunkach, jakie musi spełniać laureat wyróżnienia znajdują się na stronie internetowej Fundacji Kościuszkowskiej: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/. O przyznaniu wyróżnienia decyduje przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej po konsultacji z Jury Konkursu.

9. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Zwycięzcom (Zdobywcom/-czyniom I, II i III miejsca) po weryfikacji danych osobowych, na wskazane rachunki bankowe w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia V Etapu Konkursu (finał krajowy). Stosowne należności publicznoprawne, w szczególności 10% podatek dochodowy od osób fizycznych, zostaną obliczone, pobrane i odprowadzone przez fundatora danej nagrody.

10. Osoby nagrodzone nie mogą przenieść prawa do przyznanych im nagród na osoby trzecie, jak również nie mają prawa żądania zmiany rodzaju nagród.

11. Organizatorzy mają możliwość podwyższenia wysokości nagród i wprowadzenia dodatkowych nagród na każdym etapie Konkursu.

 

§ 6

Komisja preselekcyjna i Jury

1. Nad prawidłowością przebiegu II Etapu Konkursu (§ 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu) czuwać będzie komisja preselekcyjna (dalej jako „Komisja Preselekcyjna”). Komisję Preselekcyjną powołają wspólnie Organizatorzy.

2. Do zadań Komisji Preselekcyjnej należy:

1) wyłonienie w fazie preselekcji do 20 (dwadzieściorga) półfinalistów, autorów wystąpień najtrafniej spełniających warunki Konkursu opisane w § 4 ust. 4 Regulaminu,

2) udzielenie każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce Konkursu konstruktywnej informacji zwrotnej na temat przeprowadzonej prezentacji (zgłoszenia). 

3. Z prac Komisji Preselekcyjnej sporządzany jest pisemny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

4. Nad prawidłowością przebiegu III i V Etapu Konkursu (§ 3 ust. 1 pkt. 3)  i pkt. 5) Regulaminu) czuwać będzie Jury, powołane wspólnie przez Organizatorów, składające się z co najmniej:

1) naukowca zaangażowanego w popularyzację nauki, 

2) dziennikarza/-rki działającego/-ej na polu popularyzacji nauki,

3) specjalisty/-tki od retoryki i autoprezentacji,

(dalej jako „Jury”).

5. Do zadań Jury należy w szczególności:

1) wyłonienie w fazie półfinałowej i finałowej autorów wystąpień najtrafniej spełniających warunki Konkursu opisane w § 4 ust. 4 Regulaminu: podczas półfinału 10 (dziesięciorga) finalistów, natomiast podczas finału krajowego – zdobywców I, II i III miejsca,

2) udzielenie każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce Konkursu konstruktywnej informacji zwrotnej na temat przeprowadzonej prezentacji.

6. Z prac Jury, polegających na wyłonieniu finalistów oraz Zwycięzców, sporządzany jest pisemny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Jury.7. Przewodniczącego/ą Jury powołują Organizatorzy. 

8. Na II, III i V Etapie Konkursu każde z kryteriów wymienionych w § 4 ust. 4 Regulaminu oceniane będzie przez każdego członka Komisji Preselekcyjnej (II Etap) albo Jury (III i V Etap) w skali od 1 do 5 punktów (gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą). Członkowie Komisji Preselekcyjnej i Jury mogą przyznawać tylko pełne punkty. Ostateczna ocena wystąpienia każdego/-ej uczestnika/-czki jest sumą punktów przydzielonych przez wszystkich członków Komisji Preselekcyjnej albo Jury ze wszystkich trzech kryteriów (Content, Clarity, Charisma) w ramach danego etapu (punkty z II, III i V Etapu nie sumują się).

9. Decyzja o wyłonieniu półfinalistów (II Etap), finalistów (III Etap) i zdobywców I, II i III nagrody (V Etap) jest podejmowana przez Komisję Preselekcyjną (II Etap) albo Jury (III i V Etap) na podstawie oceny (sumy punktów) wystąpień przeprowadzonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ust. 9 Regulaminu osobno dla każdego Etapu (oceny z II, III i V Etapu nie sumują się).

10. W ramach półfinału (III Etap), w przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania 10 (dziesięciu) finalistów na podstawie punktacji, decyzja podejmowana jest większością głosów spośród piętnastki kandydatów/-ek, którzy zdobyli/-ły największą sumę punktów przydzielonych przez Jury.

11. W ramach finału krajowego (V Etap), w przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania zdobywców I lub II lub III nagrody na podstawie punktacji, decyzja podejmowana jest większością głosów spośród piątki kandydatów/-ek, którzy zdobyli/-ły największą sumę punktów przydzielonych przez Jury. 

12. W przypadku podejmowania decyzji większością głosów, oraz gdy skład Jury jest parzysty, Przewodniczący/-a ma jeden, dodatkowy głos, który może wykorzystać podczas głosowania. 

13. Organizatorzy mają prawo zmiany, powiększania lub zmniejszania składu Jury w trakcie trwania edycji Konkursu.

 

§ 7

Prawa Organizatorów

1. Finaliści zgodnie z zapisami Regulaminu i na jego podstawie, udzielają osobno każdemu Organizatorowi nieodpłatnej licencji do ich wystąpień konkursowych, do korzystania na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach promocyjnych, ulotkach i folderach promujących Konkurs,

2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet oraz udostępnianie użytkownikom sieci teleinformatycznej.

2. Ponadto, w ramach udzielonej licencji, Organizatorzy mają prawo do nieodpłatnego opublikowania całości lub fragmentów nagrodzonych wystąpień konkursowych na stronach internetowych famelab.org.pl, www.britishcouncil.pl, www.kopernik.org.pl, kanale YouTube: BritishCouncilPL i Centrum Nauki Kopernik oraz w serwisie Facebook: fanpage British Council Polska, Centrum Nauki Kopernik i FameLab Poland. 

Licencja udzielana będzie na czas nieokreślony, nie będzie ograniczona terytorialnie, każdy Organizator będzie mieć także prawo do udzielania dalszych sublicencji.

3. W przypadku skorzystania z prawa publikacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizatorom przysługuje także prawo do adaptowania wystąpienia konkursowego dla potrzeb publikacji. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Organizatorzy nie mogą, bez zgody autora/-ki, dokonywać zmian w wystąpieniu konkursowym, chyba, że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autor/-ka nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231).

4. Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych autora/-ki, w szczególności do oznaczenia wystąpienia konkursowego jego/jej nazwiskiem lub pseudonimem.

5. Informacja o zmianach w Regulaminie publikowana jest na stronie internetowej famelab.org.pl.

6. Uczestnik zgłaszając się do udziału w Konkursie udziela tym samym Organizatorom nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania, zdjęć, filmów i innych nagrań audiowizualnych ze swoim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatorów), informowania i realizacji Konkursu zgodnie

 
POWRÓT
Data dodania: 16.02.2021