FameLab®2019 - formularz rejestracyjny

Przed Tobą krótki formularz. Już nie możemy się doczekać, co nam napiszesz i jaki film nagrasz. Do dzieła!
Trzymamy kciuki,
ekipa FameLab.

Po pierwsze: kilka informacji o Tobie

Wszystkie pola w tej części są wymagane.
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Data urodzenia
Adres korespondencyjny
Instytucja naukowa, w której jesteś zatrudniony/-a
na umowę o pracę
Instytucja naukowa, z którą współpracujesz. Na czym polega współpraca?
Jakie posiadasz tytuły i/lub stopnie naukowe? (np. licencjat, magister, doktor, etc.)
Na jakim etapie kariery naukowej jesteś? (np. jestem w trakcie doktoratu)
W jakich dziedzinach nauki / obszarach badań pracujesz?
Ile lat zajmujesz się pracą naukową?
Link do Twojej wideoprezentacji
Napisz kilka zdań o swoich osiągnięciach naukowych
Który raz zgłaszasz się do konkursu Famelab?

Po drugie: kilka pytań o FameLab®

1. Jak dowiedziałaś / -eś się o FameLab? (jeśli media to jakie? /tytuły/ jeśli koledzy to: z uczelni/byli uczestnicy FameLab itp.) Dokładne uzupełnienie tej odpowiedzi pomoże nam w budowaniu ścieżek dotarcia do naukowców.®?

2. Dlaczego zdecydowałaś / -eś się wystartować i co udział w konkursie może Ci dać pod względem zawodowym i osobistym:

3. Napisz kilka zdań o sobie (maks. 255 znaków):

4. Powiedz o swojej pracy naukowej w jednym zdaniu:

I na koniec jeszcze: kontakt i statystyka

1. Czy zawodowo zajmujesz się popularyzacją nauki?

2. Czy prowadziłeś kiedyś program tv dotyczący nauki?

3. Czy prowadzisz bloga dot. nauki?

4. Czy chciałabyś / chciałbyś, abyśmy podali Twoje dane kontaktowe instytucjom zajmującym się komunikacją naukową / popularyzacją nauki lub mediom, jeśli mogłyby one mieć dla Ciebie jakieś interesujące propozycje aktywności w ramach tych dziedzin?

2. Którą z poniższych grup wiekowych reprezentujesz

Wszystkie pola w tej części są wymagane.
 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody.
 3. Dane zbierane są w celach związanych z Twoim uczestnictwem w konkursie FameLab Poland 2019, w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz rozdania nagród i wyróżnień.
 4. Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do organizacji konkursu FameLab Poland 2019, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat lub do momentu ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także współorganizatorowi Konkursu – Fundacji British Council oraz partnerom i sponsorom Konkursu.
 6. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępnione partnerowi konkursu FameLab Poland 2019 Fundacji Kościuszkowskiej – The  Kosciuszko Foundation, z siedzibą w Nowym Jorku (10065), 15 East 65 th Street, USA w celu wyłonienia laureata specjalnego wyróżnienia Fundacji Kościuszkowskiej.
 7. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych.
 8. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail famelab@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie FameLab Poland 2019.
 11. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail famelab@kopernik.org.pl
Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej.
Zgoda na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
Udzielam Organizatorom konkursu FameLab 2019 nieodpłatnego i nieodwołalnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, filmów i innych nagrań audiowizualnych z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z moim wizerunkiem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatorów), informowania i realizacji konkursu FameLab 2019 zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając to www.famelab.org.pl, www.kopernik.org.pl, www.britishcouncil.pl, profile FB: FameLab Poland, British Council i Centrum Nauki Kopernik oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowo wykorzystania wskazanych materiałów z moim wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu konkursu FameLab 2019 lub Organizatorów.
Zastrzeżenie
British Council i Centrum Nauki Kopernik nie biorą odpowiedzialności za zagubienie / zaginięcie lub zniszczenie w czasie podróży na eliminacje lub w czasie ich trwania pozostawionych bez opieki rzeczy osobistych uczestników, a także za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub śmierć uczestnika, chyba że byłyby one wynikiem zaniedbania, jakiego dopuściłby się którykolwiek z Organizatorów.
Zapoznałem się z Regulaminem konkursu Famelab i akceptuję jego warunki.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!